26 de juliol 2021

Bòfies de la Valldan. Odèn. (2) Les cavitats.

 

El mapa geològic indica que els conglomerats on es desenvolupen les bòfies con de fàcies apical del sistema al·luvial mitjà de Berga, corresponen al Paleocè, (Eocè superior - Oligocè) tant els còdols com la matriu que els uneix son bàsicament calcaris.

A l'Espeleoíndex reprodueixen les dades de les bòfies, A i B. que tot i molt properes físicament resten independents. 

Les descripcions i les topografies son del any 1989 i és nota el temps transcorregut. Avui en dia serien manifestament millorables, però hores d’ara son les més bones disponibles. Tot i que reproduïm l’essencial, reenviem als interessats a les publicacions citades en la bibliografia.

Nosaltres només destacarem que la singularitat que presenten és que han estat materialment reformades per l’obra dels cercadors de tresors, arreu trobem replans de pedra per fer esglaons, amuntegament de rocs apilats formant parets de metres d’alçada, una saleta on han abocat tot tipus de deixalles, i alguns restes de troncs podrits que deurien ser destinats a fer d’escala o d’apuntalaments d’aquestes “parets de pedra seca”. En algun punt és localitzen restes molts deteriorats de ciment per estabilitzar-ne el pedregam.

...continua en l'apunt següent...